Regulamin Sklepu Internetowego decoris

Regulamin

(wersja PDF jest dostępna do pobrania tutaj)
ustanowiony dnia 21 grudnia 2020
(wersja aktualna z dnia 27 stycznia 2022)

I. Definicje.

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Adres Elektroniczny – oznaczenie Systemu Teleinformatycznego w rozumieniu Ustawy O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 2. Dni Robocze – dni tygodnia, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa – dostarczenie Konsumentowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Przewoźnika, Produktu określonego w Zamówieniu.
 4. Formularz Kontaktowy – formularz elektroniczny, dostępny na stronie Sklepu, umożliwiający wysłanie wiadomości do Sprzedawcy.
 5. Formularz Zamówienia – formularz elektroniczny, dostępny na stronie Sklepu, umożliwiający złożenie Zamówienia.
 6. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, innych znaków lub ich kombinacja, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, generowany automatycznie podczas procesu Rejestracji. Konsument ma możliwość dokonania zmiany Hasła w każdej chwili, po zalogowaniu do Konta.
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 8. Konsument, Usługobiorca – pełnoletnia – w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą, Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Konto – podstrona Sklepu, dostępna po autoryzacji za pomocą indywidualnej Nazwy Użytkownika lub Adresu Elektronicznego i Hasła, w ramach której Konsument ma możliwość w szczególności: dokonywania aktualizacji swoich danych, zmiany Hasła, a także weryfikacji stanu złożonych Zamówień.
 10. Nazwa Użytkownika – ciąg znaków alfanumerycznych, innych znaków lub ich kombinacja, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Konsumenta podczas procesu Rejestracji.
 11. Prawo Telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 12. Produkt – rzecz ruchoma lub Usługa, prezentowana w Sklepie, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Konsumentem a Sprzedawcą.
 13. Przewoźnik – podmiot trudniący się przewozem rzeczy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, któremu Sprzedawca powierza Produkt w celu jego dostarczenia Konsumentowi.
 14. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
 15. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Konsumenta Konta, w trakcie składania Zamówienia, wymagana w celu korzystania przez Konsumenta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu.
 16. Rozporządzenie – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 17. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy prowadzony w domenie decoris.com.pl, pod adresem https://decoris.com.pl, za pośrednictwem którego Konsument może w szczególności składać Zamówienia.
 18. Sprzedawca, UsługodawcaEwa Fadrowska prowadząca działalność nierejestrowaną, z siedzibą w Skawinie, przy ulicy Bukowskiej 12K lok. 27, 32-050 Skawina, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu.
 19. System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego.
 20. Trwały Nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Konsumentowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 21. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem z wykorzystaniem Sklepu.
 22. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu Prawa Telekomunikacyjnego.
 23. Ustawa O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 24. Zamówienie – oświadczenie woli Konsumenta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu, zatwierdzone w Formularzu Zamówienia przyciskiem oznaczonym słowami: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 3. Sklep prowadzony jest przez Ewę Fadrowską, prowadzącą działalność nierejestrowaną, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Bukowska 12K lok. 27, 32-050 Skawina, adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep @ decoris.com.pl, numer telefonu: +48 519 64 12 12 (Orange Polska S.A.) – koszt połączenia ze wskazanym numerem telefonu jest ustalany zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Konsument.
 4. Sklep umożliwia kontakt:

a) za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, dostępnego na stronie Sklepu pod adresem https://decoris.com.pl/kontakt – dostępność 24/7,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres: sklep @ decoris.com.pl – dostępność 24/7,
c) telefoniczny, pod numerem telefonu: +48 519 64 12 12 – dostępność w godzinach 9:00-15:00, w Dni Robocze.

 1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 2. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na podstronach Sklepu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.
 3. Konsument, który nabył Produkty w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania Rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu,
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu,
c) zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem Usług świadczonych w ramach Sklepu,
d) tryb postępowania reklamacyjnego.

 1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez System Teleinformatyczny, z którego korzysta Konsument, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer lub inne urządzenie końcowe, z dostępem do Internetu,
b) przeglądarka internetowa z włączoną obsługą java script i obsługą plików cookies,
c) dostęp do poczty elektronicznej.

 1. W celu korzystania ze Sklepu Konsument powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 2. Konsumenci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w stopce każdej podstrony Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 3. Informacje zawarte na podstronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Konsumentów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

III. Rodzaje i zakres usług.

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usług, o których jest mowa w niniejszym Regulaminie, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej Usługi.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Usługobiorcy Usługi nieodpłatne:

a) mechanizm wirtualnego koszyka oraz Formularza Zamówień,
b) prowadzenie Konta w Sklepie,
c) Formularz Kontaktowy.

 1. Korzystanie z usługi koszyka i Formularza Zamówień możliwe jest na zasadach opisanych w Regulaminie. Umowa o świadczenie usługi koszyka i Formularza Zamówień ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia lub zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 2. Usługa prowadzenia Konta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie.
 3. Formularz Kontaktowy dostępny jest pod adresem https://decoris.com.pl/kontakt, do którego prowadzi odnośnik: „Kontakt„, dostępny na każdej podstronie Sklepu. Rezygnacja z usługi Formularza Kontaktowego możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

IV. Zasady korzystania ze Sklepu.

 1. Rejestracja w ramach Sklepu jest opcjonalna. Konsument może złożyć Zamówienie bez dokonania Rejestracji w Sklepie, jednak po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji, podaniu danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym, oznaczonych jako obowiązkowe, oraz naciśnięciu przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Podanie danych jest dobrowolne. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych udostępnianych przez Konsumenta określono w Polityce Prywatności i Plików Cookies, której treść dostępna jest tutaj, do której prowadzi również odnośnik zamieszczony w stopce każdej podstrony Sklepu.
 2. Warunkiem utworzenia Konta jest dokonanie przez Konsumenta Rejestracji w Sklepie.
 3. Rejestracja następuje poprzez zaznaczenie pola: „Rejestracja konta – zaznacz, aby zarejestrować konto”, oraz wpisanie Nazwy Użytkownika, w trakcie składania Zamówienia, po poprawnym złożeniu Zamówienia.
 4. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym, oznaczonych jako obowiązkowe. Podanie danych jest dobrowolne. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych udostępnianych przez Konsumenta określono w Polityce Prywatności i Plików Cookies, której treść dostępna jest tutaj, do której prowadzi również odnośnik zamieszczony w stopce każdej podstrony Sklepu.
 5. Konsument, który dokonał Rejestracji, może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta w każdej chwili, wysyłając stosowne oświadczenie woli na adres: sklep @ decoris.com.pl, z Adresu Elektronicznego podanego w ramach Konta, aktualnego na czas zgłoszenia żądania i do momentu usunięcia Konta. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta, usunięcie Konta nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu żądania przez Sprzedawcę, jednak nie później niż w ciągu 14 dni. Usunięcie Konta jest równoznaczne z utratą możliwości dostępu do funkcjonalności powiązanych z Usługą prowadzenia Konta, jednak nie skutkuje rozwiązaniem zawartych przy jego użyciu Umów Sprzedaży.
 6. Konsument zobowiązany jest w szczególności do:

a) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z Internetu,
b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
c) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu Ustawy O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną,
e) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Konsumentów oraz dla Sprzedawcy,
f) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej należą do Sprzedawcy,
g) zabezpieczenia Hasła przed dostępem osób nieuprawnionych oraz nieudostępniania danych autoryzacyjnych do Konta osobom trzecim – w przypadku Konsumenta zarejestrowanego w Sklepie.

 1. Sprzedawca może pozbawić Konsumenta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Konsumenta Regulaminu, a także, gdy Konsument:

a) podał w trakcie Rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Konsumentów, korzystających ze Sklepu,
c) dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z Internetu, lub godzących w dobre imię Sprzedawcy.

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Usługami, Sprzedawca podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

V. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową decoris.com.pl oraz dokonać wyboru Produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Konsumentowi na stronie Sklepu komunikaty i informacje.
 2. Wybór zamawianych Produktów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka zakupowego dostępnego na stronie Sklepu.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Konsument ma możliwość zmiany wybranego Produktu oraz modyfikacji wprowadzonych danych. W celu zmiany zawartości koszyka należy przejść do niego poprzez kliknięcie w ikonę koszyka, umieszczoną po prawej stronie na wysokości głównego menu, i postępować zgodnie z wyświetlanymi Konsumentowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
 4. Po podaniu przez Konsumenta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu Zamówienia,
b) łącznej ceny zamawianych Produktów i kosztów Dostawy, jeżeli występują,
c) wybranej metody płatności.

 1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku: „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Wysłanie przez Konsumenta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Konsument otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną: „decoris – potwierdzenie zamówienia” – wraz z datą złożenia Zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie V.7.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Konsumentowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez ich przesłanie Konsumentowi na Trwałym Nośniku na wskazany przez niego w Zamówieniu adres e-mail oraz poprzez dołączenie potwierdzenia w formie rachunku do przesyłki zawierającej Produkty.
 6. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

VI. Ceny i formy płatności.

 1. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami końcowymi. Sprzedawca jest podmiotowo zwolniony z podatku VAT.
 2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów Dostawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wycofywania i wprowadzania nowych Produktów. Zmiana cen nie dotyczy Zamówień przyjętych do realizacji.
 4. Z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży Konsument jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łączną cenę Zamówienia, na którą składają się ceny zamawianych Produktów i koszt ich Dostawy – jeżeli występuje, wykazaną w podsumowaniu Zamówienia:

a) w terminie 10 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – dotyczy płatności przelewem,
b) w momencie doręczenia przesyłki przez Przewoźnika lub jej odbioru w punkcie wskazanym przez Przewoźnika – dotyczy płatności za pobraniem.

 1. Ceną wiążącą w zakresie Umowy Sprzedaży jest cena Produktu i koszt Dostawy – jeżeli występuje, zawarte na stronie Sklepu w momencie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności:

a) płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) płatność za pobraniem (płatność przy odbiorze przesyłki) – realizowana dla Zamówienia na łączną kwotę poniżej 90,00 PLN.

 1. W przypadku płatności przelewem wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 86 1140 2004 0000 3302 7417 8092 – mBank S.A.
  Dane właściciela rachunku: Ewa Fadrowska, ul. Bukowska 12K lok. 27, 32-050 Skawina.
  W tytule należy wpisać numer zamówienia, otrzymany w potwierdzeniu Zamówienia.
  Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje niezwłocznie po odnotowaniu płatności. Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentu odnotowania płatności.
 2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku niewywiązania się przez Konsumenta z płatności w terminie, o którym mowa w punkcie VI.4, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży Sprzedawca prześle Konsumentowi na Trwałym Nośniku na adres e-mail wskazany przez Konsumenta w Zamówieniu.

VII. Dostawa.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.
 2. Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Konsumenta w trakcie składania Zamówienia.
 3. Konsument obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Przewoźnika – zgodnie z treścią art. 545. § 2 Kodeksu Cywilnego.
 4. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem InPost / Poczty Polskiej – czas Dostawy wynosi maksymalnie trzy Dni Robocze. Koszty Dostawy są następujące:

a) InPost:
paczkomatyprzedpłata: 1,00 PLN,
kurierprzedpłata: 15,00 PLN,
darmowa dostawa (kurier) – dla Zamówienia na łączną kwotę powyżej 240,00 PLN, przy jednoczesnym wyborze płatności przelewem bankowym, koszt Dostawy ponosi Sprzedawca,
b) Poczta Polska:
paczka pocztowaprzedpłata: 18,00 PLN,
Paczka+płatność za pobraniem: 21,00 PLN,
darmowa dostawa – dla Zamówienia na łączną kwotę powyżej 240,00 PLN, przy jednoczesnym wyborze płatności przelewem bankowym, koszt Dostawy ponosi Sprzedawca.
Koszty Dostawy są również wskazane w trakcie składania Zamówienia.

 1. Przesyłka wysyłana jest niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od momentów wskazanych w punktach: VI.7 i VI.8.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Przewoźnik.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy, dostępne jako załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (wersja PDF jest dostępna do pobrania tutaj), wraz z rachunkiem lub innym dowodem zakupu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub adres e-mail Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przesyła Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą.
 6. W przypadku, kiedy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 12. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie Usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży,
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt mający krótki termin przydatności do użycia,
d) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
e) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

IX. Reklamacje dotyczące Produktów.

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres korespondencyjny Sprzedawcy lub adres e-mail Sprzedawcy. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Konsumenta, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu oraz opis wady będącej podstawą złożenia reklamacji, w szczególności rodzaj i datę zauważenia nieprawidłowości. Do reklamacji należy dołączyć rachunek lub inny dowód zakupu. Reklamacja może zostać złożona z wykorzystaniem formularza dostępnego jako załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu (wersja PDF jest dostępna do pobrania tutaj).

X. Reklamacje w zakresie świadczenia Usług.

 1. Sprzedawca podejmuje niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu. W takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Konsumentów.
 2. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Konsument może zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy, adres e-mail Sprzedawcy lub przy użyciu Formularza Kontaktowego.
 4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji – w przypadku zgłoszenia przesłanego na adres korespondencyjny Sprzedawcy, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

XI. Postanowienia końcowe.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. W szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia Usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych Usług, zmiany organizacyjne lub przekształcenia prawne z zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej lub zmiana nazwy Sprzedawcy nie stanowi zmiany umowy. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Konsumenta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie od dnia opublikowania w ramach Sklepu. O zmianie Sprzedawca poinformuje Konsumenta drogą elektroniczną na Adres Elektroniczny aktualny dla Konsumenta na dzień zmiany. Konsument ma prawo do złożenia oświadczenia wcześniejszego rozwiązania umowy świadczenia Usług w terminie 14 dni od chwili poinformowania przez Sprzedawcę o zmianie.
 2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeżeli jednak nie byłoby to możliwe lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, rozstrzyganie sporów zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Konsumenta z mediacji. Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Rozporządzenia, Ustawy O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Niniejszy Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w stopce każdej podstrony Sklepu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

Załączniki:

1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

Ewa Fadrowska

ul. Bukowska 12K lok. 27

32-050 Skawina

e-mail: sklep @ decoris.com.pl

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1. …………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………

3. …………………………………………………………………

4. …………………………………………………………………

5. …………………………………………………………………

6. …………………………………………………………………

Data zawarcia umowy*/odbioru*:

…………………………………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta:

…………………………………………………………………….

Adres konsumenta:

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Data:

…………………………………………………………………….

…………………………………………

podpis konsumenta**

Załączniki:

rachunek* / inny dowód zakupu*.

_____________________

* Niepotrzebne skreślić.

** Tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej.

2. Formularz reklamacyjny.

FORMULARZ REKLAMACYJNY

…………………………………………

miejscowość, data

Nabywca**:

………………………………………….………

………………………………………….………

………………………………………….………

………………………………………….………

Adresat:

Ewa Fadrowska

ul. Bukowska 12K lok. 27

32-050 Skawina

e-mail: sklep @ decoris.com.pl

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . towar jest wadliwy. Wada polega na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wada została stwierdzona w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny:

żądam wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1),

żądam nieodpłatnej naprawy towaru* (art. 561 § 1),

żądam obniżenia ceny towaru o kwotę . . . . . . . . . . . . (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) zł, proszę o zwrot podanej kwoty na konto*, numer rachunku bankowego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (art. 560 § 1),

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto*, numer rachunku bankowego: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (art. 560 § 1).

…………………………………………

podpis konsumenta

Załączniki:

rachunek* / inny dowód zakupu*.

_____________________

* Niepotrzebne skreślić.

** Imię i nazwisko konsumenta oraz jego adres.