Polityka Prywatności i Plików Cookies

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies opisuje w szczególności kwestie związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych – w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego RODO – zwanego dalej “Rozporządzeniem”) – pozyskanych przez Sklep od Konsumenta (zwanych dalej “danymi osobowymi”).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Ewa Fadrowska, prowadząca działalność nierejestrowaną, z siedzibą w Skawinie, przy ulicy Bukowskiej 12K lok. 27, 32-050 Skawina; adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep @ decoris.com.pl

I. Postanowienia ogólne.

 1. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane z dużej litery, występujące w treści niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies (zwanej dalej “Polityką Prywatności”), należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego decoris.
 2. Korzystając ze Sklepu Konsument akceptuje zasady Polityki Prywatności.
 3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem oraz Ustawą O Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Sprzedawca (zwany dalej “Administratorem”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji celów określonych w Regulaminie i treści niniejszej Polityki Prywatności.
 5. Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Konsumenta i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówień w ramach Sklepu oraz podejmuje w tym celu wszelkie niezbędne działania, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Konsumenta,
b) zbierane dla oznaczonych, prawnie uzasadnionych celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne, a w razie potrzeby uaktualniane i adekwatne oraz ograniczone do celów, w jakich są przetwarzane,
d) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację Konsumenta przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane,
e) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

II. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych osobowych.

 1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody wyrażonej przez Konsumenta na przetwarzanie danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia – oraz w celu:

a) realizacji Zamówień świadczonych przez Sprzedawcę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia; przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży,
b) realizacji Usług świadczonych przez Sprzedawcę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia; przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej Umowy Sprzedaży,
c) realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia; przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją Umowy Sprzedaży lub dłużej, jeżeli wymagają tego przepisy prawa,
d) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową Sprzedaży lub z przetwarzaniem danych osobowych, jakie Administrator lub Konsument mogą mieć w stosunku do siebie nawzajem, jeżeli takie sytuacje będą miały miejsce – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f); przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

 1. Zakres przetwarzania danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania lub pobytu,
c) adres e-mail,
d) numer telefonu,
e) informacje przekazywane przez Konsumenta, który zdecyduje się na wystawienie recenzji.

 1. Administrator może przetwarzać także następujące dane, gromadzone automatycznie, charakteryzujące sposób korzystania przez Konsumenta z Usługi (dane eksploatacyjne):

a) oznaczenia identyfikujące Konsumenta nadawane na podstawie danych, o których mowa w punkcie II.2,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub System Teleinformatyczny, z którego korzystał Konsument,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
d) informacje o skorzystaniu przez Konsumenta z Usług.

 1. Administrator może również przetwarzać dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której Konsument wszedł na stronę Sklepu. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących Konsumenta. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

III. Prawa Konsumenta.

 1. Prawo dostępu do danych – Konsument jest uprawniony do uzyskania informacji o celach i kategoriach przetwarzania jego danych, odbiorcach tych danych, okresie ich przechowywania, a gdy nie jest to możliwe, o kryteriach ustalenia tego okresu.
 2. Prawo do sprostowania danych – Konsument ma prawo żądania niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe i/lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Administrator informuje o sprostowaniu danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe Konsumenta, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje Konsumenta o tych odbiorcach, jeżeli Konsument tego zażąda.
 3. Prawo do usunięcia danych – Konsument ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia jego danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
b) Konsument cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
c) Konsument wniósł sprzeciw wobec przetwarzania, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Konsumenta lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Administrator informuje o usunięciu danych osobowych każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe Konsumenta, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje Konsumenta o tych odbiorcach, jeżeli Konsument tego zażąda.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Konsument ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

a) Konsument kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie nie jest zgodne z prawem, a Konsument sprzeciwił się usunięciu jego danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych Konsumenta do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Konsumentowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) Konsument wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Konsumenta.

Administrator informuje o ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe Konsumenta, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje Konsumenta o tych odbiorcach, jeżeli Konsument tego zażąda.

 1. Prawo do sprzeciwu – Konsument ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową Sprzedaży lub z przetwarzaniem danych osobowych, jakie Administrator lub Konsument mogą mieć w stosunku do siebie nawzajem. W takiej sytuacji Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Konsumenta lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Prawo do wycofania zgody – Konsument ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Konsument ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza Rozporządzenie.
 4. Prawo do przenoszenia danych – Konsument ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego dane osobowe oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

a) przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy, dla wykonania której przetwarzanie danych jest niezbędne oraz
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Konsument ma także prawo żądania, by jego dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

IV. Odbiorcy danych osobowych.

 1. Administrator udostępnia dane osobowe i powierza ich przetwarzanie wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności i wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Administrator nie sprzedaje danych osobowych i nie udostępnia ich podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

V. Polityka plików cookies.

 1. Sklep korzysta z plików cookies.
 2. Stosowane przez Sklep pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Konsumenta.
 3. Sklep nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze Sklepu.
 4. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Konsumenta i przeznaczone są do korzystania ze Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę Sklepu, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” (session cookies) oraz “stałe” (persistent cookies). Cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Konsumenta do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). “Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Konsumenta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Konsumenta.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) konfiguracji serwisu – dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Konsumenta oraz optymalizacji Sklepu,
b) uwierzytelniania Konsumenta w Sklepie – utrzymania sesji Konsumenta (po zalogowaniu do Konta), dzięki której Konsument nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać danych autoryzacyjnych,
c) analiz i badań oraz audytu oglądalności – tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Konsumenci korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości.

 1. Administrator stosuje również zewnętrzne pliki cookies, wykorzystując je w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
– Google Analytics (https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage – zasady korzystania z plików cookies),
b) wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych:
– Facebook.com (https://pl-pl.facebook.com/help/cookies/ – zasady korzystania z plików cookies),
– Twitter (https://support.twitter.com/articles/20170514 – zasady korzystania z plików cookies),
– Instagram (https://help.instagram.com/1896641480634370 – zasady korzystania z plików cookies),
– Pinterest (https://policy.pinterest.com/pl/cookies – zasady korzystania z plików cookies).

 1. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Konsumenta. Konsumenci mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 2. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Sklepu.
 3. Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies w pamięci urządzenia oraz na wykorzystanie ich przez Administratora w celach wymienionych w punktach: V.6 i V.7.

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Administrator udostępnia środki techniczne, zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 2. Administrator może udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W takiej sytuacji Administrator przekazuje dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.